$db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> חוזה מקפח קיצוני - פורום מקרקעין ונדל''ן 
עורך דין יואב קומבליס עונה לגולשים בפורום מקרקעין! שאלה בנושא חוזה מקפח קיצוני...
חוזה מקפח קיצוני - פורום מקרקעין ונדל''ןפורום מקרקעין ונדל''ן - בהנהלת עו''ד יואב קומבליס

הודעה חדשה חיפוש בפורום ייעוץ אישי חזרה לפורום
התחברות לפורום :
שם משתמש:
סיסמא:
נושא מחבר תאריך ושעה
 • 10/06/2019 07:41
  מחבר : ס.ד
  תאריך : 10/06/2019 07:41
  חתמתי על חוזה שכירות. אחרי שחתמתי התברר לי שסעיף אחריות צד ג' מנוסח באופן מקפח בצורה קיצונית. הסעיף מנוסח כך:

  "המשכיר לא יישא בכל אחריות שהיא או בחבות כלשהי לגבי כל נזקי גוף ו/או נזקי רכוש, מכל מין וסוג שהוא, ללא יוצא מהכלל אשר גרמו לשוכר ו/או לצדדים שלישיים שיימצאו במושכר או בסביבתו או ברכוש המשותף ,והשוכר נוטל על עצמו, את מלא האחריות בגין כל נזק מעין זה ומתחייב לפצות ולשפות את המשכיר כנגד כל דמי נזק שהוא עלול להתחייב לשלמם או שיאלץ לשלם, בקשר עם נזק כנ"ל כל זאת בתנאי שניתנה לשוכר הרשות להתגונן"

  בקשתי מהמשכיר לבטל את הסעיף. אבל הוא הודיע לי נחרצות שאינו מוכן לשנות אפילו פסיק בחוזה.

  בהמשך הופניתי לסעיף הבא בחוק השכירות והשאילה, תשל"א-1971 סעיף 25 ט': "השוכר לא יישא במישרין בתשלומים שאינם מפורטים בסעיף קטן (א), ובכלל זה בתשלומים אלה...... (3) תשלומים שהמשכיר חב בהם כלפי צד שלישי, שאינם כאמור בסעיף קטן (א), ובכלל זה דמי תיווך למתווך אם המתווך פעל מטעם המשכיר."

  האם ניתן להסיק מכך שהסעיף אינו חוקי? ואם הסעיף אינו חוקי האם הוא לא תקף? האם קיימים נימוקים משפטיים אחרים המאפשרים לפסול את הסעיף?

  תודה לכל מי שיסיע לילחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי בענייני מקרקעין ונדל"ן

 

שאלות? רוצה לקבל יעוץ אישי בכל עניין הנוגע לתחום המקרקעין?
לשיחה אישית עם עורך דין יואב קומבליס חייג/י: 050-33-99993

 


סקירה אחרונה באתר: תיווך מקרקעין - מה קובע החוק לגבי העוסקים בתחום?

שאלה בנושא: חוזה מקפח קיצוני - פורום מקרקעין ונדל''ן