$db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין – הרפורמה במיסוי דירות מגורים בישראל
תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין אמור להיות הסנונית הראשונה בדרך לרפורמה בשוק המקרקעין...
תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין – הרפורמה במיסוי דירות מגורים בישראל

תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין

Hebrew

תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג – 1963, אשר בוצע במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2013–2014, חולל רפורמה מקיפה בכל הנוגע למיסוי דירות למגורים, וליתר דיוק, בכל הנוגע לפטורים ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה.

מטרת הרפורמה הינה להגדיל את ההיצע בשוק לרכישת דירה יחידה באמצעות הגדלת המיסוי על דירות להשקעה, קרי, דירות שהינן בנוסף לדירה היחידה המשמשת למגורים של הבעלים.  

רוב השינויים נכנסו לתוקף ביום 1.1.2014, וחלקם נכנסו לתוקף כבר ביום 1.8.2013.

יש לזכור כי הגדרת דירת מגורים מזכה לצורך קבלת הפטור ממס שבח בעת מכירתה, לא השתנתה: הדירה בבעלות יחיד, איננה מלאי עסקי, בנייתה הסתיימה, והיא מיועדת ומשמשת למגורים ונעשה בה שימוש למגורים ב-4 שנים האחרונות או ב-80% מהתקופה בגינה מחושב השבח.

כמו כן, על המוכר למכור את כל הזכויות בדירה המזכה, כאמור בסעיף 49א(א) לחוק.

עיקרי השינויים שבמסגרת הרפורמה

ביטול הפטור לתושבי חוץ

מס שבח – החל מיום 1.1.2014, הפטור ממס שבח בגין דירת מגורים מזכה ינתן רק לתושב ישראל, או לתושב חוץ שאין לו דירת מגורים במדינה שבה הוא תושב (בכפוף לקבלת אישור מרשויות המס של מדינת תושבתו לפיו אין לו דירת מגורים כאמור).

מס רכישה - החל מיום 1.8.2013, שיעורי מס הרכישה המופחתים בגין דירת מגורים יחידה יחולו רק על תושב ישראל או על מי שבתוך שנתיים מיום רכישת הדירה היה לתושב ישראל לראשונה, או לתושב חוזר ותיק.