$db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> חתמת על חוזה עם מתווך נדל"ן? הכירו את החוק לגבי תיווך במקרקעין
מה קובע החוק בישראל לגבי תיווך נדל"ן, בעת השכרה, מכירה או קניה של נכס מקרקעין?
חתמת על חוזה עם מתווך נדל"ן? הכירו את החוק לגבי תיווך במקרקעין

חתמת על הסכם עם מתווך נדל''ן?

Hebrew

מתווך במקרקעין הינו הגורם המתווך, מקשר, ומפגיש בין צדדים לעסקת מקרקעין בתמורה לתשלום דמי תיווך.

חוק המתווכים אשר נחקק לראשונה בשנת 1996 הסדיר לראשונה את כל תחום התיווך במקרקעין בארץ. קודם לכן הוסדר נושא זה במסגרת הפסיקה בארץ, אך זאת באופן חלקי ובלתי ממצה.

החוק עוסק בעיקרו בתנאים ובאופן לפיהם ניתן לקבל רישיון לתיווך במקרקעין, בחובות המקצועיות המוטלות על מתווך המקרקעין וכן בתנאים לתשלום דמי תיווך למתווך.

חידושיו העיקריים של החוק מתבטאים בהטלת החובה לקבל רישיון תיווך כדי לעסוק בתיווך מקרקעין, חובת עריכת הסכם התיווך בכתב כתנאי לזכאות המתווך לקבלת דמי תיווך, הטלת חובות נאמנות וזהירות על המתווך וכן קביעת התנאים לקבלת דמי תיווך.

מי רשאי לעסוק בתיווך נדל"ן?

סעיף 2 לחוק המתווכים במקרקעין, תשנ"ו-1996, קובע כי רק בעל רישיון תיווך במקרקעין שהינו בתוקף רשאי לעסוק בתיווך מקרקעין. מדובר בחידוש, מאחר שעד לחקיקת החוק, לא הייתה כל חובה כזו.     

על מנת לקבל רישיון לתיווך במקרקעין, קובע סעיף 5 לחוק כי על מבקש הרישיון לעמוד בתנאים מקדמיים לקבלת הרישיון, וכן לעבור בהצלחה את הבחינה לקבלת הרישיון.

התנאים המקדמיים קובעים, בין היתר, כי המבקש אינו יכול להיות פושט רגל, וכי במידה והוא נדון לעונש מאסר בפועל בעבר, חלפה לפחות חצי שנה מהמועד בו סיים לשאת את עונשו לפני שהוא הגיש את הבקשה לקבלת הרישיון.

מלשון סעיף 5 לחוק ניתן ללמוד כי רק אדם פרטי יכול לשמש כמתווך במקרקעין, להבדיל מתאגיד כלשהו.

לפיכך, גם ההתקשרות לגבי הסכם תיווך צריכה להיות בין הלקוח למתווך באופן אישי, ולא ניתן להסתפק בעריכת הסכם בין הלקוח לחברה בע"מ העוסקת בתיווך או משרד תיווך שמאוגד באופן כלשהו.