$db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> שינוי ייעוד מקרקעין לפי חוק בישראל - המדריך המלא לבעלי קרקעות
עורך הדין יואב קומבליס מסביר על שינוי ייעוד למקרקעין לפי חוקי התכנון והבניה במדינת ישראל...
שינוי ייעוד מקרקעין לפי חוק בישראל - המדריך המלא לבעלי קרקעות

שינוי ייעוד מקרקעין לפי חוק

Hebrew

יעוד המקרקעין הינו המטרה המותרת לצורך שימוש במקרקעין, כפי שנקבעה בתוכנית בנין עיר - תב"ע החלה על המקרקעין הספציפי.

כך ניתן למצוא בתב"ע מקרקעין בעלי יעודים שונים כגון: מגורים, משרדים, מסחר ותעשיה, תיירות, חקלאות, שטחי ציבור, תחבורה ועוד.

שינוי יעוד המקרקעין, אם כן, הינו תהליך שבו מבוקש לשנות את יעוד המקרקעין כפי שהוא נקבע בתב"ע, והסבתו לייעוד אחר כלשהו.

לדוגמא: שינוי יעוד קרקע ממגורים לתיירות יהיה הכרחי על מנת להפוך בית מגורים לבית מלון.

שינוי היעוד המבוקש ביותר בארץ ישראל הינו שינוי יעוד הקרקע מחקלאות לבניה לצרכי מגורים, מסחר או תעשייה. שינוי זה מכונה בנוסף הפשרה או השבחת קרקע חקלאית.

שינוי שכזה מעלה את ערך הקרקע בצורה משמעותית ולכן רבים מאזרחי המדינה מנסים להשקיע כספים ברכישת קרקע חלקאית בכל רחבי הארץ, בתקווה שבעתיד ישונה ייעודה של הקרקע וההשקעה תניב רווחים.

מאחר וערכה של קרקע חקלאית הינו נמוך יחסית, ניתן להכפיל ואף לשלש את ערכה עם שינוי יעודה לקרקע לבניה, והפיכתה לקרקע מניבה.

ואכן, לא פעם יש הקונים קרקע חקלאית למטרות השקעה בלבד, תוך ציפיה כי ביום מן הימים ניתן יהיה לשנות את יעודה ולהפשירה לבניה, דבר אשר כאמור עשוי להניב לבעליה תשואה הגבוהה בהרבה מערך השקעתו לצרכי רכישתה.

הגדלת האוכלוסיה, התפתחות תעשיית ההיי-טק, הירידה בהיקפי החקלאות, הגאות במחירי הנדל"ן, וביקושי הנדל"ן ההולכים וגדלים ביחס לשטח הקרקע לבניה המצומצם יחסית בארץ, מניעים את הגורמים המוסמכים במדינה בשנים האחרונות להתיר יותר ויותר את הפשרתן של קרקעות חקלאיות באזורים הדרושים, וזאת לשם הסבתן לצרכי מגורים, מסחר או תעשייה.