$db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> רישיון שימוש במקרקעין ומיהו בר רשות לפי חוק - המדריך המלא
כל מה שחשוב וצריך לדעת לגבי רישיון שימוש במקרקעין ומעמדו המשפטי של בר רשות...
רישיון שימוש במקרקעין ומיהו בר רשות לפי חוק - המדריך המלא

רישיון שימוש במקרקעין - מה משמעותו?

Hebrew

הזכות לקבלת רישיון שימוש בקרקע של הזולת מוגדרת כמתן רשות להשתמש או להשתמש ולהחזיק בנכס, מבלי ליצור כוונה להקנות למקבל הרישיון זכות במקרקעין.

מדובר בזכות יציר הפסיקה אשר איננה נמנית על הזכויות במקרקעין אשר מפורטות בחוק.

על מנת שמי שמשתמש במקרקעין של הזולת יוגדר כבר רשות, להבדיל ממסיג גבול שפלש למקרקעין, עליו להוכיח שהוא קיבל מבעל המקרקעין רשות להשתמש במקרקעין.

הרשות להשתמש במקרקעין יכולה להנתן בהסכמה מפורשת במסגרת הסכם או בהסכמה מכללא הנלמדת מהתנהגות הבעלים. בסקירה שלפניך נפרט ונסביר אודות היקפו של רישיון השימוש ומגבלותיו, ונדגים מתוך פסיקות מעניינות של בתי המשפט בנושא.

הסכמה ומתן רישיון לשימוש לפי הפסיקה

כאשר המדובר בהסכמה מפורשת במסגרת הסכם, אזי המדובר בהסכמה אשר מצמיחה למקבל הרשות זכות חוזית כלפי בעל המקרקעין. הסכמה זו יכולה להנתן לתקופה קצובה או בלתי קצובה, בתמורה או שלא בתמורה.

כאשר מדובר בהסכמה מכללא הנלמדת מהתנהגות בעל המקרקעין, המדובר בהסכמה לשימוש במקרקעין ללא כוונה ליצור התחייבות חוזית, כביטוי של רצון טוב ומבלי שתצמיח למקבל הרשות זכות כלשהי כלפי בעל המקרקעין.

הסכמה זו נלמדת משתיקתו ואי מחאתו של בעל המקרקעין להחזקה או לשימוש שעושה אחר בנכס. כך למשל כאשר בעל המקרקעין נמנע לעיתים במשך שנים רבות מעשיית פעולה כלשהי לסילוקו של המחזיק מהמקרקעין, מתפרשת התנהגותו זו כהסכמה מצידו להישארות המחזיק במקרקעין.

העובדה שעבר זמן רב מאז תפס אדם את הקרקע ושבמשך כל אותו זמן נמנע בעל הנכס מתגובה כלשהי למרות שידע על התפיסה, יכולה להעיד על הסכמתו ליצור רישיון מכללא שלא היה קיים מלכתחילה. כך נקבע בין השאר בהליך ע"א 496/82 רוזן ואח' נ. סלונים.