$db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> פירוק שיתוף במקרקעין לפי חוק בישראל - הסבר על ההליך הנדרש
עורך הדין יואב קומבליס מסביר על הליך פירוק שיתוף במקרקעין לפי חוקי מדינת ישראל...
פירוק שיתוף במקרקעין לפי חוק בישראל - הסבר על ההליך הנדרש

פירוק שיתוף במקרקעין לפי חוק

Hebrew

כאשר קיים מצב של שיתוף בעלים בנכס מקרקעין, כלומר, כאשר קיים יותר מבעלים אחד של המקרקעין, מתעוררים לא פעם סכסוכים ומחלוקות בין הצדדים, באופן לפיו המשך השיתוף ביניהם הופך למעשה לבלתי אפשרי עוד.

אחד המקרים הנפוצים ביותר בהקשר זה הוא כאשר בני זוג, שהינם הבעלים המשותפים של דירת מגורים עומדים להתגרש, מעוניינים לחלק את הדירה ביניהם.

הפיתרון הבלתי נמנע במקרה כזה הינו פירוק השיתוף, בהתאם לסעיפים 37–45 לחוק המקרקעין וזאת כפי שנפרט בסקירה שלפניך.

מי זכאי לתבוע את פירוק השיתוף?

סעיף 37 (א) לחוק המקרקעין קובע כי כל שותף זכאי לדרוש את פירוק השיתוף וזאת בכל עת. כלומר, כל עוד אדם הינו שותף בנכס מקרקעין הוא רשאי לדרוש את פירוקו, ולא קיימת התיישנות בעניין זה.

אולם, במידה ובין הצדדים היה הסכם שיתוף, ובהסכם הייתה תניה אשר שוללת מגבילה את הזכות לדרוש פירוק השיתוף, אזי לא ניתן יהיה לבקש את פירוק השיתוף.

יחד עם זאת, במידה והגבלת הזכות לדרוש פירוק הינה לתקופה העולה על 3 שנים, אזי בית המשפט רשאי לצוות על פירוק השיתוף כעבור 3 שנים, למרות התניה הנ"ל, אם נראה לו הדבר צודק בנסיבות הענין, וזאת כפי שקובע סעיף 37 (ב) לחוק המקרקעין.

כמו כן, במידה ואחד השותפים הקים מחוברים במקרקעין, מבלי שהיה זכאי לכך על פי הדין או הסכם שיתוף, אזי רשאי כל אחד מיתר השותפים, על אף כל הגבלה בהסכם השיתוף, לדרוש פירוק השיתוף בהתאם לסעיפים 37–45 לחוק, וזאת כאמור בסעיף 46 לחוק.

יחד עם זאת, בית המשפט אינו מחויב לדון בבקשת פירוק, במידה והיא הוגשה בחוסר תום לב, מתוך כוונה להפעיל לחץ על השותפים או לשם עשיית רווח לא הוגן, וכן במקרה של נכסים בהם יש עדיפות לבעלות משותפת, כמו שביל גישה משותף.