$db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> תביעה לפינוי מושכר - הדרך החוקית לצורך פינוי שוכר שהפסיק לשלם
עורך הדין יואב קומבליס מסביר על הדרך המהירה והחוקית להגשת תביעה לפינוי מושכר...
תביעה לפינוי מושכר - הדרך החוקית לצורך פינוי שוכר שהפסיק לשלם

הדרך המהירה והחוקית פינוי שוכר שהפסיק לשלם

Hebrew

אין חולק כי הסכמי השכירות הבלתי מוגנת הינם מההסכמים הנפוצים בארץ. כמו כל הסכם, גם הסכמי השכירות הללו מועדים לפורענות, קרי להפרה, ובדרך כלל מצד השוכרים.

יחד עם זאת, לא כל הפרה של הסכם השכירות תוביל בהכרח לצעד הדרסטי של פינוי המושכר בכח ובניגוד לרצון השוכרים.

כאשר מגיעים למצב שאין ברירה אלא לפעול משפטית לצורך פינוי השוכר, המדובר בדרך כלל בהפרות יסודיות אשר נמשכות מספר חודשים רב מבלי שהשוכרים טורחים לתקנן, וזאת בין אם המדובר בהפרות יסודיות שהוגדרו כך במפורש במסגרת הסכם השכירות, ובין אם המדובר בהפרות יסודיות על פי החוק, ולרבות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א–1970 וחוק השכירות והשאילה, תשל"א–1971.
 
דוגמאות נפוצות להפרה יסודית מתמשכת הינן אי תשלום דמי השכירות במשך מספר חודשים, או אי פינוי הנכס במועד סיום השכירות.

ההליך החוקי לפינוי מושכר

בעבר, תביעה לפינוי מושכר, בין בסדר דין מקוצר ובין בסדר דין רגיל, הייתה כרוכה בדרך כלל בניהול הליכים משפטיים ארוכים, מייגעים ויקרים, דבר אשר הביא לא פעם לניצול המצב לרעה על ידי שוכרים, אשר חדלו לעיתים לשלם דמי שכירות, גם מתוך ידיעה שלבעלי הנכס ידרש פרק זמן ארוך ומתיש כדי לפנותם ממנו.

כתוצאה מכך משכירים רבים חשו חסרי אונים, כאשר מחד גיסא - הם נאלצו לנהל הליכים משפטיים ממושכים ויקרים לפינוי הנכס ומאידך גיסא, כאשר הם כבר הגיעו לתום ההליכים המשפטיים הארוכים, לא פעם הם מצאו עצמם ללא יכולת ממשית לגבות את חובות דמי השכירות ויתר התשלומים שהצטברו לחובת השוכרים.

בנוסף לכך, החובות מטבע הדברים גם הלכו ותפחו במידה ניכרת עקב המשכות ההליכים המשפטיים ופרק הזמן עד לפינוי השוכרים בפועל.     

מצב זה אף פגע באמון הציבור בבית משפט ככלי ליישוב סכסוכים, ואף עודד לעיתים פעולות בלתי חוקיות של עשיית דין עצמי.

גם המחוקק היה ער למצב זה, ועל רקע זה נולד ההליך המהיר לפינוי שוכר מנכס מקרקעין.