$db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> עסקאות מקרקעין בליווי צמוד של עורך דין יואב קומבליס - לשקט הנפשי שלך!
אם אתם מתכננים עסקה במקרקעין, הגעתם למקום הנכון! עו"ד יואב קומבליס מסביר כיצד יש לבצעה עסקה בטוחה...
עסקאות מקרקעין בליווי צמוד של עורך דין יואב קומבליס - לשקט הנפשי שלך!

אנחנו איתך בכל עסקה במקרקעין!

Hebrew

אין חולק כי עסקאות במקרקעין, המכונות גם עסקאות נדל"ן, נמנות על העסקאות המורכבות ביותר שכל אחד מאתנו יעשה לאורך חייו. אחרי הכל, לא כל יום מוכרים או קונים נדל"ן.

עסקאות אלו הנן בעלות חשיבות רבה ביותר, מכל היבט שהוא, לרבות היבטים כלכליים, משפטיים, מיסויים, משפחתיים ואחרים.

מבחינת החוק היבש, עסקה שכזאת מוגדרת כעסקה אשר עוסקת בהקניה של זכות במקרקעין, למעט באמצעות הורשה על פי צוואה. כך קובע סעיף 6 לחוק המקרקעין

החוק גם מגדיר 5 זכויות במקרקעין: בעלות, שכירות, זיקת הנאה, זכות קדימה, ומשכנתא.

מכאן נובע איפוא, כי כל עסקה שעוסקת בהקניית אחת מהזכויות הללו מוכרת על ידי החוק בישראל.

דוגמאות וסוגי עסקאות נפוצות

הלכה למעשה, קיימים סוגים שונים של עסקאות מקרקעין. ככלל, הנפוצות ביותר הינן עסקאות מכירה או שכירות של נדל"ן.

אולם קיימות גם רבות אחרות, שונות ומגוונות, חלקן בעלות מאפיינים של מעין עסקת חליפין, כדוגמת העסקאות הבאות:

עסקאות קומבינציה - עסקת חליפין במקרקעין, במסגרתה בעל קרקע מתקשר עם קבלן או יזם, ובתמורה למכירת חלק מהקרקע לידיהם, הוא מקבל מהם דירות שתיבננה על ידם על החלק שנותר בבעלותו.

במילים פשוטות, בעל הקרקע תורם לעסקה חלק מהקרקע, ואילו היזם או הקבלן תורם לעסקה את המימון הפיננסי והבניה בפועל.

את התוצאה, הדירות שתיבננה על ידי היזם או הקבלן, הם מחלקים ביניהם בהתאם לאחוז הקומבינציה שייקבע ביניהם, אשר משקף את החלק שייקבל בעל הקרקע באותן הדירות.