$db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> סמכות דיון בטענות קנייניות בפרוייקט תמ"א 38 - למי נתונה הסמכות?
עורך הדין יואב קומבליס מסביר למי נתונה המסכות לדון בטענות קנייניות של דיירי פרוייקט תמ"א 38, למפקח על המקרקעין או לבית המשפט המחוזי...
סמכות דיון בטענות קנייניות בפרוייקט תמ"א 38 - למי נתונה הסמכות?

סמכות דיון בתביעות קניין בפרוייקט תמ''א 38

Hebrew

תמ"א 38 הנה תוכנית מתאר ארצית אשר אושרה בשנת 2005 במטרה לעודד חיזוק ושיפוץ של מבנים החשופים לסיכונים הנובעים מרעידות אדמה, וזאת באמצעות מתן תוספת זכויות בנייה למבנה.

לצורך ביצוע עסקת תמ"א 38 בבניין משותף שמתגוררים בו דיירים שונים, נדרש רוב מסויים של דיירי הבניין בהתאם לסוג העבודות שאמורות להתבצע, וזאת כפי שקובעות הוראות סעיפים 3 עד 6 לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008.

כך, לדוגמא, סעיף 5 לחוק החיזוק קובע שכאשר מדובר בביצוע עבודה שמטרתה בניית דירה חדשה, נדרשת הסכמה של כל בעלי הדירות, כאמור בחוק המקרקעין.

יחד עם זאת, במידה ואין הסכמה של כל בעלי הדירות רשאי המפקח על המקרקעין לאשר את ביצוע העבודה, על פי תביעה של בעלי שני שלישים מהדירות והרכוש המשותף, ובלבד שנתן לכל בעל דירה הזדמנות לטעון את טענותיו.

בהקשר זה התעוררה השאלה מי הגורם המוסמך לדון בתביעות קנייניות של דיירים בקשר ליוזמה לבצע עסקת תמ"א 38. האם הסמכות נתונה למפקח על המקרקעין או לבית המשפט המחוזי?

בסקירה המפורטת שלפניך מסביר עורך הדין יואב קומבליס פסק דין חשוב שקבע הלכה בנושא.

בית המשפט העליון קבע!

שאלה זו הוכרעה במסגרת פסק דין שניתן ע"י ביהמ"ש העליון במסגרת הליך ע"א 3700-15 רוט נ' עגנון. תיק זה עסק בבנין משותף בחיפה שכלל 3 דירות, כאשר הרכוש המשותף בבניין, שכלל גם גג, הוצמד לשלוש הדירות בחלקים שווים.