$db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> סמכות המפקח על המקרקעין לדון בסכסוך בין בעלי דירות לחברת ניהול
עורך הדין יואב קומבליס מסביר על סמכותו של המפקח על המקרקעין לדון בסכסוך בין בעלי דירות לחברת ניהול...
סמכות המפקח על המקרקעין לדון בסכסוך בין בעלי דירות לחברת ניהול

הכרעה בסכסוך בין בעלי דירות לחברת ניהול

Hebrew

חשוב לדעת כי בתים משותפים רבים ובמיוחד בנייני משרדים ובנייני מסחר למיניהם, נוהגים להתקשר עם חברות ניהול לצורך הטיפול בניהול, ניקיון ותחזוקת הרכוש המשותף של הבניין.

מעמדה של חברת הניהול מוגדר כמתחזק במסגרת סעיף 71(ב) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 אשר קובע כך:

(1) בעלי הדירות רשאים לקבוע, בתקנון או בהחלטה שהתקבלה ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, כי הניהול וההחזקה התקינה של הרכוש המשותף, כולם או רובם, יתבצעו על ידי מי שבעלי הדירות יתקשרו עמו למטרה כאמור (בחוק זה – מתחזק).

(2) החלטה לענין התקשרות עם מתחזק מסוים או לענין החלפתו תתקבל בידי בעלי הדירות שיותר ממחצית הרכוש המשותף צמוד לדירותיהם.


מטבע הדברים לא פעם גם מתעוררים סכסוכים ואף תביעות משפטיות בין בעלי הדירות לבין חברת הניהול, למשל במקרים של טענות לגבי איכות שירותי התחזוקה שחברת הניהול מעניקה להם או גובה דמי הניהול שהיא גובה מהם. בהקשר זה מתעוררת השאלה האם המפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בסכסוכים שבין בעלי הדירות לבין חברת הניהול, לאור סעיף 72 לחוק.

סעיף זה מגדיר את היקף סמכויות המפקח לדון בסכסוכים, כך:

(א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ח, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר.