$db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> העברת דירה במתנה (או נכס מקרקעין אחר) - נקודות למחשבה
מה קובע החוק לגבי האפשרות להעביר דירה (או נכס מקרקעין אחר) במתנה? מה לגבי תשלום המיסים?
העברת דירה במתנה (או נכס מקרקעין אחר) - נקודות למחשבה

העברת דירה או נכס מקרקעין במתנה

Hebrew

חוק המתנה, תשכ"ח 1968, עוסק בדרכים להקנות נכס במתנה.

סעיף 1 לחוק המתנה קובע כי מתנה היא הקניית נכס שלא בתמורה, וכי דבר המתנה יכול להיות מקרקעין, מטלטלין או זכויות. מכאן נובע, איפוא, כי ניתן לתת גם דירה במתנה על פי החוק.

כיצד ניתן להעביר דירה במתנה?

ככל שהמדובר בשלב ההתחייבות לתת נכס מקרקעין במתנה – קובע סעיף 5 (א) לחוק המתנה, כי כל התחייבות לתת מתנה טעונה מסמך בכתב.

הוראה זו חופפת למעשה גם לסעיף 9 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, אשר קובע אף הוא כי התחייבות לעשות עסקה במקרקעין טעונה מסמך בכתב.

כלומר, על מנת לתת דירה במתנה יש לערוך מסמך התחייבות בכתב, לפיו בעל הדירה נותן את הדירה במתנה למקבל הדירה.

ככל שהמדובר בשלב השלמת מתן נכס המקרקעין במתנה – קובע סעיף 6 לחוק המתנה כי כאשר ישנן הוראות מיוחדות בדין בקשר להשלמת עסקת מתנה, יש לפעול לפי הוראות אלו. ואכן, סעיף 7 לחוק המקרקעין קובע כי עסקה במקרקעין טעונה רישום.

כלומר, עסקה למתן דירה במתנה טעונה אף היא רישום בלשכת רישום המקרקעין - טאבו.

מגבלות להעברת דירה במתנה

סעיף 4 לחוק המתנה קובע כי המתנה יכולה להינתן על ידי נותן המתנה תוך התנייתה בכל מיני תנאים, לרבות תוך כדי התחייבות המקבל לעשות מעשה בדבר המתנה או להימנע מעשותו.

עוד קובע חוק המתנה כי אלא אם נותן המתנה ויתר בכתב על זכותו לחזור בו מההתחייבות לתת את המתנה, רשאי נותן המתנה לחזור בו מהתחייבות זאת כל עוד מקבל המתנה לא שינה את מצבו בהסתמך על ההתחייבות (סעיף 5 (ב) לחוק המתנה).