$db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> משק חקלאי או נחלה - המדריך המשפטי המלא לקניה או מכירת משק
חשבת על משק חקלאי או נחלה במושב? קראו את מדריך הזכויות המלא באתרו של עורך דין יואב קומבליס...
משק חקלאי או נחלה - המדריך המשפטי המלא לקניה או מכירת משק

נחלה במושב או משק חקלאי - מדריך

Hebrew

משק חקלאי המכונה גם נחלה, הנו קרקע אשר כוללת בעיקרה חלק המיועד למגורים, וחלק המיועד לעבודות חקלאות לפרנסת בעל המשק, המכונה גם חלק משקי.

המשק החקלאי נמצא על קרקע שבבעלות המדינה, ובתוך ישובים המאוגדים באופן שיתופי כלשהו, כגון אגודה חקלאית שיתופית, קיבוץ וכיו"ב.

במסגרת הליך ע"א 6483/10 קק"ל נ' ספיר, קבע בית המשפט העליון כי על מנת שקרקע תוגדר כנחלה, חייבים להתקיים בה ארבעה רכיבים הכרחיים: (א) גודל מסוים שנקבע על-ידי שר החקלאות; (ב) בעלות לאומית; (ג) חכירה לתקופה ארוכה; (ד) מטרתה לספק פרנסה מחקלאות למתיישב בה.

מאפיינים נוספים שניתן לזהותם מתוך תנאי החכירה המקובלים בחוזי נחלות: קרקע המהווה יחידה משקית אחת, הקרקע נמסרת בתנאי חכירה לדורות עם זכות חידוש לתקופה נוספת, הקרקע תהא בגודל שוויוני לכל יחידות המשק ביישוב מסוים, דמי החכירה ישולמו לפי החלטות המועצה, בעל הנחלה מחויב לגור בה ולעבדה בהתמדה ועוד.

המשקים החקלאיים נמצאים כאמור על קרקע שבבעלות המדינה ועל כן מנוהלים ע"י מנהל מקרקעי ישראל.

לעתים המינהל מחכיר את הקרקע ישירות לבעלי המשקים, ובהתאם לכך מוקנות להם זכויות חכירה לדורות בקרקע.

אולם, ברוב המקרים המינהל מחכיר את הקרקע לסוכנות היהודית, שמעניקה לאגודה השיתופית של המושב זכות להשתמש בקרקע, וזו מעניקה לחבריה את הזכות להשתמש בקרקע כברי רשות.

כמו כן, קיימים מקרים בו המינהל מחכיר את הקרקע ישירות לאגודה השיתופית, ללא תיווך הסוכנות היהודית, וזאת כאשר מדובר במושבים שפרעו את חובותיהם לסוכנות היהודית.

כתוצאה מכך נוצר מצב לפיו רישום הזכויות לגבי חלק נכבד הדירות בארץ מתבצע בלשכות רישום המקרקעין – טאבו, ובאופן לפיו בעלי הדירות רשומים לגביהן כבעלי זכות בעלות או זכות חכירה מטעם המינהל, בעוד שרישום הזכויות לגבי משקים חקלאיים מתבצע בעיקרו במינהל מקרקעי ישראל, ולעתים קרובות גם בסוכנות היהודית, וכן גם במשרדי האגודה השיתופית במושב, ובאופן לפיו בעלי המשקים רשומים כברי רשות בלבד, ורק לעתים נדירות כבעלי זכויות חכירה.