$db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> מס שבח מקרקעין - מתי משלמים ואיך אפשר לחסוך בעלויות ולשלם פחות?
מס שבח מקרקעין - מתי משלמים ואיך אפשר לחסוך בעלויות ולשלם פחות כסף?
מס שבח מקרקעין - מתי משלמים ואיך אפשר לחסוך בעלויות ולשלם פחות?

הגיע הזמן לשלם מס שבח?

Hebrew

אם אתם עומדים לפני עסקה במקרקעין ולפני שנתחיל להסביר, חשוב להבין: בכל הנוגע למס שבח מקרקעין, שאלת חבות המס ושיעור המס מהווה לא פעם את לשון המאזניים ההופכים עסקת מקרקעין למשתלמת או שלא.

שאלת השאלות: מהו מס שבח? ובכן, מס שבח הוא מקרה פרטי של מס רווח הון. מס זה מוטל על רווח ההון (השבח) שנצבר לאדם כתוצאה ממכירת מקרקעין או מניות באיגוד מקרקעין.

סעיף 6 לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי מס שבח מקרקעין יוטל על השבח במכירת זכות במקרקעין. על כן המבחן הראשון המקים חובה לשלם מס שבח הוא כי הייתה מכירה והמבחן השני הוא כי היתה השבחה של אותו נכס שנמכר.

הרציונל בבסיס הטלת מיסוי זה הוא הגדרתו כרווח הון - בעל הזכות במקרקעין הוא בעל הון, ובעת העברת הזכות הוא מעביר הון ומרוויח בשל ההעברה, כשעל רווח זה הוא מחויב במס.

עניין הרווח הוא-הוא למעשה השבח. כלומר, אם מוכרים את הנכס בהפסד לא מחויבים בתשלום מס כאמור.

יש להדגיש כי מס זה מוטל רק על השבח שצבר הנכס במהלך תקופת הבעלות ולא על הנכס כולו. על מנת לחשב מהו השבח, דרושים נתונים באשר לשווי המכירה ומועד המכירה, שווי הרכישה ומועד הרכישה, וכמו כן הוצאות המותרות בניכוי ופחת.

בנוסף קיימת מערכת מסועפת של פטורים או דחיות מס, המחייבות התייעצות עם איש מקצוע, עורך דין הבקיא בתחום המקרקעין. 

חוק מיסוי מקרקעין קובע כי לצורך קביעת השבח, ניתן להכיר בהוצאות שהוצאו לצורך רכישת הזכות או מכירתה, זאת מעבר לשווי הרכישה עצמה, ובלבד שאין מדובר בהוצאות המותרות בניכוי שוטף במס הכנסה.

כך למשל, במידה שבעל הנכס שילם שכר טרחת עורך דין, דמי תיווך, שמאות מקרקעין, הוצאות מימון, או היטל השבחה, סכומים אלו יתווספו לשווי הרכישה ובכך יקטינו את השבח.