$db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> מנהל מקרקעי ישראל - מבנה, סמכויות ותחומי פעילות הרשות
עו"ד יואב קומבליס מסביר על מנהל מקרקעי ישראל - מבנה, סמכויות ותחומי פעילות המנהל...
מנהל מקרקעי ישראל - מבנה, סמכויות ותחומי פעילות הרשות

הכירו את רשות מקרקעי ישראל

Hebrew

מנהל מקרקעי ישראל הינו הגוף המנהל את הקרקעות שבבעלות המדינה, אשר מהוות למעשה כ-93% מכלל הקרקעות בארץ ישראל.

קרקעות אלו שייכות למעשה לשלושת הגופים הבאים: מדינת ישראל, קרן קיימת לישראל, ורשות הפיתוח.

המנהל הוקם בשנת 1960 בהתאם לחוק מינהל מקרקעי ישראל, תש"ך-1960.

מדיניות המנהל נקבעת על ידי מועצת מקרקעי ישראל, אשר הוקמה אף היא בהתאם לחוק זה.

ביום 1.1.2013 הפך המנהל באופן רשמי ל: רשות מקרקעי ישראל, וזאת בעקבות הרפורמה שבוצעה במטרה לערוך בו שינוי ארגוני פנימי מקיף לצורך הפיכתו לרשות ממשלתית, וכן על מנת להעביר את זכות הבעלות לחוכרים בעלי נכסים עירוניים למגורים ולתעסוקה.

בעקבות זאת שונה גם שם החוק ל: חוק רשות מקרקעי ישראל, תש"ך-1960.

מטרות מינהל מקרקעי ישראל ותחומי פעילותו המרכזיים, כפי שהם מוגדרים בחוק, הינם:

  • ניהול מלאי המקרקעין שבאחריות המינהל כמשאב לשם פיתוח המדינה לטובת הציבור.
  • יצירת עתודות לקרקע בבעלות ציבורית למטרות לאומיות.
  • קידום התחרות בשוק המקרקעין ומניעת ריכוזיות בהחזקת מקרקעין.
  • הקצאת ושיווק קרקעות לייעודים שונים כגון מגורים, תעסוקה וכד'.
  • טיפול בחוכרים ובבעלי זכויות אחרות במקרקעין.
  • פיקוח על שימושי קרקע שונים.
  • קידום רישום הזכויות במקרקעין בפנקסי המקרקעין.