$db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> ליווי עסקאות תמ"א 38 על ידי עורך דין מנוסה במקרקעין
עורך דין יואב קומבליס מלווה עסקאות תמ"א 38 בכל רחבי הארץ, והנו בעל ניסיון רב בתחום...
ליווי עסקאות תמ"א 38 על ידי עורך דין מנוסה במקרקעין

ליווי וייצוג משפטי בעסקאות תמ''א 38

Hebrew

אז מהי למעשה תמ"א 38? המדובר על תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה. התוכנית נערכה על ידי המועצה הארצית לתכנון ולבניה ואושרה על ידי הממשלה בתאריך 14 באפריל 2005. מטרתה העיקרית הנה חיזוק מבנים ישנים ובעיקר בתים משותפים, לצורך ישפור עמידותם במקרה של רעידת אדמה.

בשנת 1975 נקבע התקן הישראלי לעמידות מבנים בפני רעידות אדמה. רוב המבנים שנבנו בישראל עד לשנת 1980 אינם עומדים בדרישות התקן שנקבע.

בתמ"א 38 נכללים מבנים שנבנו לפי היתר בניה שהתקבל לפני שנת 1980 ושמהנדס קבע שאינם עומדים בתקן הישראלי שנקבע ו/או מבנים שנבנו אחרי שנת 1980 ושמהנדס קבע שאינם בנויים על פי התקן הישראלי. בנוסף, תמ"א 38 מאפשרת להרוס מבנים מסויימים ולהקימם מחדש בתנאים מסויימים ובתוספת זכויות בניה.

עלויות חיזוק מבנים אלו כך שיעמדו בתנאי התקן הינן גבוהות מאוד ולא ניתן להטיל אותם על בעלי מבנים אלו. משכך, תכנית המתאר מציעה תמריץ לבעלי המבנים לחזק את המבנים ולהתאימם לתקן בכך שהיא מעניקה להם זכויות בנייה נוספות לצורך מימון החיזוק הנדרש.

כלומר, יבנו דירות חדשות אשר מכירתן תממן את עלויות חיזוק ושיפור המבנה. לדוגמא, הוספת מעלית (לעיתים באישור חריגה מקווי הבניין), שיפוץ ועיצוב המבנה החיצוני של המבנה, הלובי והחצר, הרחבת יחידות הדיור הקיימות ותוספת מרחבים מוגנים דירתיים או קומתיים.

מהי עסקת תמ"א 38?

התקשרות עם יזם או קבלן אשר ימונו כאחראים ואשר ינהלו את ביצוע התוכנית בפועל. כלומר, יפעלו לקבלת הסכמת כלל בעל המבנה ובבניין משותף את הסכמת כלל בעלי הדירות, יערכו תכנית לחיזוק, שיפוץ ומימוש זכויות הבנייה שהוענקו מתוקף ובהתאם לתוכנית.

בנוסף, יפעלו מול העירייה להוצאת אישורים והיתרים מתאימים לביצוע של התוכנית בפועל.

התקשרות זאת מהווה פיתרון מימוני. בעלי המבנה ו/או הדירות אינם ממנים מכיסם את עלות השיפוץ והחיזוק, כי אם הקבלן או היזם.