$db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> ירידת ערך מקרקעין והדרך שלך להגיש תביעה ולקבל פיצויי הולם
עורך דין יואב קומבליס מסביר על ירידת ערך מקרקעין והאפשרות להגיש תביעה ולזכות בפיצויי הולם...
ירידת ערך מקרקעין והדרך שלך להגיש תביעה ולקבל פיצויי הולם

ירידת ערך מקרקעין והאפשרות לתבוע פיצויי

Hebrew

ירידת ערך נכס מקרקעין הינה שינוי בשווי הקרקע או המבנה ביחס למצבם הקודם או למצב שצריך היה להיות. מן הסתם, מי שנפגע מירידת הערך הנם בעלי המקרקעין וברוב המקרים אין באפשרותם להשפיע על הפגיעה.

לאורך השנים משרדנו טיפל ומטפל במאות תביעות שהוגשו בשם לקוחות, בעלי מקרקעין, בעקבות פגיעה בנכסים שהובילה לירידת ערך משמעותית.

ברוב המקרים, המדובר על תביעות מורכבות, המצריכות התמחות משפטית ספציפית ועשויות לגרור דיונים משפטיים ארוכים ומרובים. אם קיים חשש לפגיעה בערך המקרקעין שבבעלותך, מומלץ בהחלט להקדים ולפנות לקבלת ייעוץ משפטי פרטני, על מנת להתכונן לעתיד לבוא ולתכנן את הצעדים הראויים להגנה על רכושך.

בפועל ישנם שני סוגים עיקריים של ירידת ערך מקרקעין:     

  • ירידת ערך מקרקעין עקב אישור תוכנית פוגעת
  • ירידת ערך מקרקעין עקב ליקויי בניה

ירידת ערך מקרקעין עקב אישור תוכנית פוגעת

בהתאם לסעיף 197 לחוק התכנון והבניה, כל בעל זכות במקרקעין שנפגע מאישור תוכנית, תב"ע, שלא בדרך הפקעה, זכאי להגיש תביעת פיצויים לוועדה המקומית תוך 3 שנים מיום תחילת תקופה של התוכנית, אך זאת בתנאי שאין המדובר בפגיעה לפי סעיף 200 לחוק.

ירידת ערך מקרקעין עקב אישור תוכנית כאמור בסעיף 197 לחוק, יכולה לנבוע למשל כתוצאה של שינוי יעוד של מקרקעין ממגורים / מסחר / תעשיה ליעוד של דרך חדשה או שטח ציבורי פתוח, חסימת נוף, צמצום זכויות הבנייה, הגדלת הצפיפות, וכד'.

יובהר כי המדובר בפגיעה אשר עלולה להיגרם עקב אישורה של כל תוכנית מתאר, לרבות תוכנית מתאר מחוזית או ארצית, וזאת למרות שהתביעה מוגשת בפני הועדה המקומית, אשר איננה מוסמכת לאשר תוכניות אלו.

סעיף 200 לחוק מונה 11 מקרים בהם לא ניתן להגיש תביעת פיצויים כאמור, במידה והפגיעה אינה עוברת את תחום הסביר בנסיבות העניין, ואין זה מן הצדק לשלם פיצויים: