$db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> הכשרת חריגות בניה באמצעות טיפול משפטי חכם ומהיר
עורך דין יואב קומבליס מסביר על הדרך החוקית המהירה להכשרת חריגות בניה בישראל...
הכשרת חריגות בניה באמצעות טיפול משפטי חכם ומהיר

טיפול משפטי בהכשרת חריגות בניה

Hebrew

נתחיל מכך שנספר כי לאורך השנים טיפל משרדנו במאות תיקים של חריגות בניה, בכל רחבי הארץ. לעיתים הטיפול המשפטי הסתיים בהתנהלות מול הרשות ולעיתים במסגרת דיון והליכים משפטיים בפני שופט.

לעורך הדין יואב קומבליס ניסיון משפטי רב בניהול הליכים לצורך הכשרת חריגות בניה, ביטול קנסות וקבלת היתרים להמשך הבניה - גם במקרים שעל פניו נראים מורכבים וכמעט בלתי אפשריים.

ועכשיו להסברים: חריגות בנייה הנן כל סוג של בניה המתבצע ללא קבלת היתר כדין מלכתחילה או תוך סטיה מהיתרי בניה קיימים.

היתר הבניה הינו אישור לבניה המונפק על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה, שהינה בעלת סמכויות רישוי הבנייה במסגרת מרחב התכנון מקומי עליו היא מופקדת, אשר לרוב חופף את שטחה של רשות מקומית אחת.

חריגות בניה מהוות עבירה פלילית על פי חוק התכנון והבניה. הדבר נובע מהחשיבות הרבה שמייחס המחוקק לעמידה בחוקי הבניה והתכנון, לבל יווצר בארץ מצב כאוטי שבו כל אחד בונה ככל העולה על דעתו, וללא התחשבות בחוק ובזולת.

הדבר חמור במיוחד כאשר המדובר במקרים ביצוע חריגות בניה תוך כדי השתלטות או חדירה לקרקעות ציבוריות או פרטיות, גרימת מטרדים וכיעור הסביבה, העמסת יתר על תשתיות משותפות, ועוד.

חריגות הבנייה הקלות יחסית, הינן לא פעם עבודות בניה אשר מתבצעות ללא מודעות הציבור לצורך להוציא היתר בניה לגביהן, כגון הצבת גדר, סגירת מרפסת, בניית פרגולה, מדרגות, מעלית וכדומה.

בהקשר זה יוער כי לא רבים מודעים לעובדה כי גם פתיחת חלון ודלת בקיר חיצוני מהווה חריגת בניה, מאחר וכל שינוי בקירות חיצוניים של מבנה קיים מחייב היתר בניה.

לעומת זאת, ככל שהמדובר בשינוי פנימי תוך המבנה, כגון חלוקה פנימית חדשה, הסרת קירות או הקמת מחיצות חדשות, אין צורך בהיתר בנייה, למעט במקרים בהם השינוי משנה את שטח הדירה, פוגע בשלד הבניין, במבנה משותף, בצנרת משותפת, במראה השטח או ברכוש המשותף.