$db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> חוזים והסכמים בעסקאות מקרקעין - חשיבותו של חוזה ודרישת הכתב
חוזים והסכמים בעסקאות מקרקעין - עורך דין יואב קומבליס מסביר על חשיבותו של חוזה ודרישת הכתב...
חוזים והסכמים בעסקאות מקרקעין - חשיבותו של חוזה ודרישת הכתב

חשיבותו של חוזה בעסקת מקרקעין

Hebrew

המונח חוזה איננו מוגדר בצורה מפורשת בחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג – 1973. יחד עם זאת, מקובל להגדירו כביטוי למפגש רצונות בין צדדים המעוניינים להתקשר ביניהם באופן שיוצר חיוב הניתן לאכיפה.

החוזה נכרת באמצעות הצעה וקיבול כדין: הצעה כדין הינה פניה של אדם לחברו, אשר מעידה על גמירת דעתו של המציע להתקשר עם הניצע בחוזה, ואשר הינה מספיק מסויימת, כלומר מספיק מפורטת לגבי התנאים המהותיים והחיוניים של העסקה, כדי לאפשר את כריתת החוזה באמצעות קיבול ההצעה.

קיבול כדין הינו הודעה המעידה על גמירת דעתו של הניצע להתקשר עם המציע בהסכם לפי הצעתו.

כאשר מדובר בחוזה בהקשר של עסקאות במקרקעין, יש לזכור כי עסקה במקרקעין מוגדרת כעסקה אשר עוסקת בהקניה של זכות במקרקעין, למעט באמצעות הורשה על פי צוואה כך לפי סעיף 6 לחוק המקרקעין.

גמר עסקה במקרקעין מתבצע באמצעות רישומה בלשכת רישום המקרקעין המוכרת גם בשם טאבו. כל עוד העסקה לא הסתיימה ברישום, רואים אותה כהתחייבות בלבד לעשות עסקה, כך קובע סעיף 7 לחוק המקרקעין.

חוזה מקרקעין, הינו, איפוא, התחייבות לעשות עסקה במקרקעין.

מטבע הדברים, חוזי המקרקעין הנפוצים ביותר הינם חוזים למכירת נכסים כמו דירות או בתים פרטיים וחוזים להשכרת נכסים.

דרישת הכתב במקרקעין

עקרונית, חוזה איננו חייב להיות בכתב על מנת שהוא יכנס לתוקף, והוא יכול להיכרת גם בעל פה, אך זאת למעט מקרים מסויימים בהם החוק דורש דרישת כתב כתנאי לכריתת ההסכם.

המקרה הנפוץ והידוע ביותר של דרישה זו מתקיים לגבי חוזה מקרקעין, לגביו קובע סעיף 8 לחוק המקרקעין כי "התחייבות לעשות עסקה במקרקעין טעונה מסמך בכתב".