$db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> חובת הגילוי של המוכר בעסקת מקרקעין כאשר הקונה ערך בדיקות מקדמיות
היקף חובת הגילוי של המוכר בעסקת מקרקעין גם כאשר הקונה הצהיר שהוא ערך בדיקות מקדמיות לגבי הנכס לפי הלכת עיני...
חובת הגילוי של המוכר בעסקת מקרקעין כאשר הקונה ערך בדיקות מקדמיות

חובת הגילוי של המוכר כלפי הקונה במכירת נכס

Hebrew

פסק דין רבים שבים וקובעים את חובות הגילוי של המוכר וחובות הזהירות של הקונה במסגרת ביצוע עסקת מקרקעין.

מאחר שהמדובר בעסקה בעלת חשיבות ראשונה במעלה, אשר בדרך כלל גם עניינה בעסקאות למכר דירת מגורים, חזרו בתי המשפט והדגישו את חובת תום הלב של המוכר, לפיה עליו לגלות לקונה מראש על כל הליקויים אשר קיימים בדירה ואשר ידועים לו.

כמו כן הדגישו את חובת הזהירות של הקונה לפיה עליו לבצע בדיקות מקדמיות על מנת לגלות ככל הניתן ליקויים שקיימים בדירה, ומכאן גם הצורך להעסיק עורך דין מנוסה בתחום המקרקעין לצורך ביצוע העסקה.

במסגרת פסק הדין שניתן ביום 11.2.2014 בהליך ע"א 8068/11 עיני נ' שיפריס קבע ביהמ"ש הלכה חשובה נוספת, אשר עוסקת בהיקף אחריות המוכר לאי התאמות בנכס שהוא ידע עליהן ולא גילה אותן לקונה, וזאת גם במקרה והקונה לא ערך בדיקות מקדמיות כנדרש, למרות שהוא הצהיר במסגרת הסכם המכר שהוא ערך בדיקות אלו.

תיק זה עסק בחוזה מכר מקרקעין אשר כלל שתי הצהרות סטנדרטיות, שמקובל לציין בכל הסכם מכר.

הצהרת המוכרים לפיה הנכס נבנה בהתאם להיתר בניה שקיבלו וכי לא ידוע להם על חריגות בניה או על פגם נסתר בנכס, וכן הצהרת הקונים לפיה הם בדקו את הנכס, לרבות מבחינת מצבו התכנוני ברשות המקומית ובוועדה המקומית לתכנון ובניה.

בפועל הקונים לא בדקו את מצב הנכס מבחינת מצבו התכנוני, כך שרק בדיעבד ולאחר מסירת החזקה בנכס לידיהם, התברר להם כי חלק מהבית נבנה ללא היתר וגם נמצאו בו פגמים.

הקונים הגישו תביעה משפטית כנגד הקונים לביטול הסכם המכר. התביעה הוגשה בפני בית המשפט המחוזי.

ביהמ"ש המחוזי קיבל את תביעתם בקובעו כי המוכרים הפרו הפרה יסודית את ההסכם בהציגם מצג שווא כאילו הבית נבנה לפי היתר בניה, וכי הפרה זו מקנה לקונים את הזכות לבטל את ההסכם ולקבל פיצויים עקב כך.