$db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> ניסוח זכרון דברים אפקטיבי וחוקי - מה קובע החוק בנושא?
מה קובע החוק לגבי האפשרות לנסח זכרון דברים אפקטיבי, בטרם ביצוע עסקה במקרקעין?
ניסוח זכרון דברים אפקטיבי וחוקי - מה קובע החוק בנושא?

הגיע הזמן לזכרון דברים

Hebrew

זיכרון דברים הינו סיכום כתוב של משא ומתן לקראת התחייבות בעיסקה הנרקמת בין צדדים ומהווה מסמך ראשוני לקראת חתימה על חוזה מפורט ומסודר.

גם בעת ביצוע עסקאות מקרקעין, או יותר נכון, לאחר סיום המשא ומתן ובטרם ניסוח החוזה הסופי, נהוג בהחלט לכתוב ולחתום על זכרון דברים מחייב.

מתי חותמים על זכרון דברים?

תהליך רכישת דירה אינו עניין של מה בכך ולעיתים משך החיפושים נמשך זמן רב. לעיתים לצדדים קיים אינטרס משותף להתחייב לעיסקה באופן מיידי.

לדוגמא, לאחר חיפושים ארוכים זוג מצא את דירת חלומותיו וחושש שהמוכר ימכור לאחר, או כשקונה רוצה להבטיח שמחיר הדירה לא יעלה, או מוכר אשר מעוניין להבטיח שהקונה לא יוותר על העיסקה.

במצבים אלו, אינטרס הצדדים להתחייב להתקשר בעיסקה באופן מיידי גדול והם מעדיפים שלא להמתין לעריכת חוזה מסודר ומפורט ומעדיפים ליצור התחייבות משפטית ראשונית לקראת קיום העיסקה.

מה תוקפו המשפטי?

זכרון הדברים הינו מסמך משפטי הכפוף לדיני החוזים, מחייב את הצדדים החותמים עליו וניתן לאכיפה בבית המשפט אשר יפרש אותו על פי דיני החוזים ובהתאם לרצון הצדדים במועד בו נוסח ונחתם זכרון הדברים.

כלומר, בית המשפט יבדוק האם מתקיימים שני מבחנים עיקריים בזכרון הדברים. האחד, האם היתה גמירות דעת. במילים אחרות, האם בעת ניסוח זכרון הדברים הצדדים גמרו בדעתם והתכוונו להתקשר בקשר חוזי מחייב.