$db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> המדריך המלא בנושא זכויות בנייה - עו"ד יואב קומבליס מסביר ומפרש
עורך דין יואב קומבליס מסביר אודות משמעותן של זכויות הבנייה והדרך לקבל היתרים מתאימים לפי חוק...
המדריך המלא בנושא זכויות בנייה - עו"ד יואב קומבליס מסביר ומפרש

המדריך המלא בנושא זכויות בנייה

Hebrew

המושג זכויות בניה אינו מוגדר בחוק המקרקעין או בתקנותיו. הגדרתו צמחה מהמציאות ובעקבותיה הפסיקה. נקבע כי זכות במקרקעין כוללת את זכותו של בעל מקרקעין לבקש היתר בניה.

הכוונה היא להיתר בניה שניתן על ידי הועדות לתכנון ולבניה אשר קובע על כמה אחוזים משטח המקרקעין ניתן לבנות. כלומר, אפשרויות הבניה והשימוש הניתנים לגבי קרקע מסוימת.

אחוזי בניה מבטאים את גודל שטח הרצפה המותר לבניה ביחס לשטח הקרקע עליה מבקשים לבנות ונקבעו בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965. אחוזי בניה הינם הגבלה על החלקה הקובעת את מידת הבניה אשר ניתן לבצע בה.

משמעותן האמיתית של הזכויות

את זכויות הבניה מנהלות הוועדות המקומית אשר מנהלות את הרישום בהתאם לתכניות הבנייה הקיימות ולתכניות בניין עיר החלות על הקרקע ומחולקת לתיקי בניין לפי גוש וחלקה.

כל עיר מנהלת את הגישה לרישומים באופן שונה ולעיתים יש לתאם תור מראש.

נניח שהנך מעוניין ולבנות על גג, עליך לבדוק האם ברחוב שלך מותרת תוספת בניה על גגות, האם זכויות הבניה בגג נוצלו מכבר, מה שטח הבניה אשר בדרך כלל מאושר לבניה? האם יש דרישות לעיצוב חיצוני מיוחד?

תשובות לשאלות אלו יש להגיש בטופס בקשה ותמורת תשלום אגרה. תופן של תשובות אלו יהיה למשך ששה חודשים.

כיצד ניתן לקבל הקלות?

חוק התכנון והבנייה מגדיר הקלה כסטייה מהחוק המאפשרת בניה שלא בהתאם לכללים הרגילים. כלומר, החוק מאפשר הקלות אשר חורגות מהוראותיה של תוכנית בניין העיר ובתנאי שהסטייה מהתוכנית לא תהיה ניכרת. על המעוניין להגיש בקשה להיתר והגוף אשר מוסמך לאשר הקלות הינן הוועדות המקומיות.