$db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> לדעת יותר על זיקת הנאה לפי סעיף 5 לחוק המקרקעין
עורך הדין יואב קומבליס מסביר על זיקת הנאה לפי סעיף 5 לחוק המקרקעין...
לדעת יותר על זיקת הנאה לפי סעיף 5 לחוק המקרקעין

לדעת יותר על זיקת הנאה במקרקעין

Hebrew

זיקת הנאה הינה אחת מחמש הזכויות המרכזיות במקרקעין, אשר מוגדרת בסעיף 5 לחוק המקרקעין כך:

"זיקת הנאה הינה שעבוד מקרקעין להנאה, שאין עמה זכות להחזיק בהם".

במילים פשוטות, זיקת הנאה מקנה זכות להנות ממקרקעין באופן כלשהו אך מבלי להחזיק בהם.

אותם מקרקעין שעליהם חלה זיקת ההנאה יקראו מקרקעין כפופים. זיקת ההנאה יכולה להינתן לטובת ארבעה גורמים שונים, לפי סעיף 92 לחוק המקרקעין:

אדם מסויים או סוג בני אדם לדוגמא, מתפללים של בית כנסת מסויים או עובדי מפעל מסויים, הציבור בכללותו, וכן מקרקעין מסויימים, שייקראו מקרקעין זכאים.

דוגמא נפוצה לזיקת הנאה הינה זכות המעבר, כלומר, הזכות לעבור דרך שטח השייך למישהו אחר.

זכות מעבר יכולה להיות למשל, שביל מעבר לטובת הציבור כולו או דרך מעבר לטובת בעל מקרקעין מסויים, המוקף וכלוא בחלקות קרקע של בעלים אחרים.

דוגמא אחרת יכולה להיות בזכות מעבר לכל השכנים בבית משותף לגג או לארונות חשמל אשר הגישה אליהם עוברת דרך שטח השייך לשכן אחר, או זכות מעבר לטובת רשות מקומית לצורך הנחת קווי ביוב או לטובת חברת תשתיות, כגון חברת החשמל, לצורך הנחת קווי חשמל.

סעיף 93 לחוק המקרקעין קובע 4 סוגי תכנים לזיקת הנאה:

בעל הזיקה או בעל המקרקעין הזכאים זכאי לשימוש מסוים במקרקעין הכפופים. לדוגמא: בעל זיקה הזכאי לחנות מדי פעם בשטח השייך למישהו אחר.

בעל המקרקעין הכפופים חייב להימנע מעשיית פעולה מסויימת בהם. לדוגמא: בעל שטח מתחייב כלפי חברת תשתיות כלשהי, אשר הניחה צינורות בשטח שלו, שלא לנטוע בשטח עצים בעלי שורשים עמוקים, אשר עלולים לחבל בצינורות.