$db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> ועד בית לפי סעיף 65 לחוק המקרקעין - תפקידים וסמכויות
הכירו את תפקידיו וסמכויותיו של ועד הבית בבניין משותף לפי סעיף 65 לחוק המקרקעין...
ועד בית לפי סעיף 65 לחוק המקרקעין - תפקידים וסמכויות

לדעת יותר על ועד הבית שלך

Hebrew

ועד הבית הנו הכינוי העממי לנציגות הבית המשותף, אשר תפקידו לשמש כגוף המנהל את ענייני הבית המשותף, ואשר נבחר בדרך כלל על ידי האסיפה הכללית של בעלי הדירות.

המקור החוקי לכינון נציגות הבית המשותף קבוע בסעיף 65 לחוק המקרקעין, אשר קובע כי "לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול עניני הבית המשותף; הנציגות תיכון ותפעל לפי הוראות התקנון".

כלומר, בהתאם לסעיף זה, לכל בית משותף צריכה להיות נציגות אשר תנהל את ענייניו, ותפעל בהתאם לתקנון שלו, אשר מטרתו הינה להסדיר את היחסים בין בעלי הדירות ואת זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף, כאמור בסעיף 61 לחוק המקרקעין.

תקנון זה יכול להיות תקנון מוסכם שנרשם על ידי בעלי הדירות, או התקנון המצוי, המופיע בתוספת לחוק המקרקעין, במידה ולא נרשם תקנון מוסכם כאמור.

בהתאם לסעיף 66 לחוק, עם רישום הבית בפנקס הבתים המשותפים ימנה המפקח שנתן את צו הרישום נציגות זמנית לאותו בית עד שתקום הנציגות הראשונה של הבית לפי התקנון.

הרכב הנציגות הזמנית יהיה בהתאם להמלצת בעלי הדירות שביקשו את הרישום, ובאין המלצה כזאת, ימנה המפקח נציגות זמנית לפי שיקול דעתו מבין בעלי הדירות שבבית המשותף, ואם לא היתה אפשרות מעשית לעשות כן - שלא מבין בעלי הדירות.

דין הנציגות הזמנית כדין נציגות קבועה שנבחרה בהתאם לתקנון, והמפקח גם רשאי לקבוע לה שכר שישולם לה על ידי בעלי הדירות.

כמו כן, בהתאם לסעיף 67 לחוק, המפקח רשאי למנות נציגות לבית משותף במידה ולא נבחרה לו נציגות לפי התקנון, או שהנציגות שלו אינה פועלת.

יחד עם זאת, במידה ותקנון הבית קבע שיש לבחור את הנציגות באסיפה כללית, המפקח ימנה נציגות כאמור אלא רק לאחר שכינס את בעלי הדירות לאסיפה כללית לבחירת הנציגות והנציגות לא נבחרה באסיפה, או במידה והוא נוכח כי בנסיבות המקרה כינוס האסיפה לא יהיה מעשי.

דינה של נציגות זו הינו כדין הנציגות הזמנית, כאמור בסעיף 66 לחוק.