$db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> ועדה מקומית לתכנון ובניה - סמכויות ותפקידים מכח חוק התכנון והבנייה
הכירו את תפקידיה והיקף הסמכויות של הוועדה המקומית לתכנון ובניה מכח חוק התכנון והבניה...
ועדה מקומית לתכנון ובניה - סמכויות ותפקידים מכח חוק התכנון והבנייה

ועדה מקומית לתכנון ובנייה - מדריך לאזרח

Hebrew

סמכויות רישוי הבנייה בישראל מחולקות בין שלושה גורמים היררכיים עיקריים: ועדות מקומיות לתכנון ובנייה, ועדות מחוזיות לתכנון ובנייה, והועדה הארצית לתכנון ובנייה.

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה הנה בעלת סמכויות רישוי הבנייה במסגרת מרחב התכנון המקומי עליו היא מופקדת, ואשר שטחו וגבולותיו נקבעים על ידי שר הפנים.

בין היתר עוסקת הוועדה בהנפקת היתרי בנייה, אישור שינויים בתוכניות מתאר, תב"ע, מקומיות והפקדת תוכניות בוועדה המחוזית לתכנון ובניה אשר היא מעוניינת לקדמן.

ברחבי ארץ ישראל ישנן נכון להיום כ-115 ועדות מקומיות. בסקירה שלפניך מסביר עורך דין יואב קומבליס על מבנה הוועדה, סמכויותיה לפי חוק התכנון והבניה, קבלת החלטות בוועדה והדרך להגיש ערעור על החלטות אלה.

מבנה הועדות המקומיות לתכנון ובניה

בארץ קיימים שלושה סוגים של ועדות מקומיות לפי הפירוט שלהלן:

ועדה מקומית הכוללת תחום של רשות מקומית אחת בלבד – ועדה זו מופקדת על תחום של רשות מקומית אחת בלבד, והינה הועדה הנפוצה ביותר. חברי הועדה הנם חברי מועצת הרשות המקומית, ומהנדס הועדה הנו מהנדס הרשות המקומית.

ועדה זו חייבת להקים ועדת משנה לתכנון ולבנייה, שמוקנות לה כל הסמכויות של הוועדה המקומית. כל חבר ועדה רשאי לדרוש בדרישה מנומקת בכתב, כי נושא שנדון בוועדת המשנה ידון בשנית גם במליאת הוועדה המקומית, וזאת בתוך שבעה ימים מקבלת ההחלטה של ועדת המשנה.

ועדה מקומית מרחבית - ועדה מקומית מרחבית הינה ועדה שבתחומה נמצאות יותר מרשות מקומית אחת. בראש הוועדה עומד הממונה על המחוז או נציגו, וחברים בה שבעה חברים נוספים, נציגי הרשויות המקומיות.

ועדה מרחבית רשאית, אך לא חייבת, למנות ועדת משנה ולאצול לה מסמכויותיה, באישור הממונה על המחוז.