$db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> הזכויות שלך במקרה של הפקעת מקרקעין והדרך לקבל פיצויי הולם
עורך הדין יואב קומבליס מסביר על הדרך לקבל פיצויי הולם במקרה של הפקעת מקרקעין מידי הבעלים...
הזכויות שלך במקרה של הפקעת מקרקעין והדרך לקבל פיצויי הולם

הזכויות שלך במקרה של הפקעת מקרקעין

Hebrew

הפקעת מקרקעין הינה העברה חוקית כפויה של מקרקעין על ידי רשויות המדינה לצרכי ציבור בלבד.

ההפקעה בישראל מתבצעת מכמה סיבות כדלקמן:

מכח חוקים שונים, חלקם חוקים מנדטוריים מלפני קום המדינה, כגון פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) 1943, ופקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) 1943, וכן חוקים מלאחר קום המדינה, כגון חוק לתיקון דיני רכישה לצרכי ציבור, 1964, חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, חוק המים, תשי"ט-1959, חוק כביש ארצי לישראל, תשנ"ה-1994, ועוד.

לגבי פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) 1943 יצויין כי היא בוטלה ביום 15.2.2010, במסגרת תיקון 3 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) 1943, אם כי לא באופן רטרואקטיבי. כלומר, לא ניתן עוד להפקיע מכח פקודה זו, אך היא תקפה לגבי הפקעות שבוצעו מכוחה קודם לביטולה.

ע"י רשויות ציבוריות שונות, כגון ועדות מקומיות לתכנון ובניה של הרשויות המוניציפאליות, החברה הלאומית לדרכים - מע"צ, חברת החשמל, חברת מקורות, רשות העתיקות ועוד.

למען צרכי ציבור שונים, כגון סלילת דרכים, העברת קווי מים וחשמל, שתילת גנים ופארקים, הקמת נמלים, שמורות טבע, מבני ציבור, גני ילדים ועוד.

הליך הפקעת המקרקעין

הליך הפקעת המקרקעין מתחלק לשלושה שלבים עיקריים, כדלקמן:

הכרזה על כוונת ההפקעה

משנתקבלה החלטה להפקיע מקרקעין כלשהם, יש לפרסם על כך הודעה אשר מציינת את פירוט החלק המופקע, מטרת ההפקעה, והתאריך שבו תבוצע ההפקעה.

את ההודעה יש למסור באופן אישי לבעלים הרשומים של המקרקעין בטאבו, וכן יש לפרסמה ברשומות, בעיתון, ועל גבי שלט שיוצב על המקרקעין עצמו או בסמוך לו. בנוסף יש לרשום בטאבו הערת אזהרה על ההפקעה.