$db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> הפחתת מס רכישה או פטור מלא מתשלום - אימתי ובאילו תנאים?
עו"ד יואב קומבליס מסביר על האפשרות להפחתת מס הרכישה או קבלת פטור מלא מתשלום...
הפחתת מס רכישה או פטור מלא מתשלום - אימתי ובאילו תנאים?

הפחתת מס רכישה או קבלת פטור מוחלט

Hebrew

מס רכישה הוא מס המוטל על הרוכש בעסקאות מקרקעין למטרות מגורים או לשימוש עסקי, כאשר ממוסים גם הנכס וגם האדמה, וזאת מתוקף חוק המקרקעין.

מס הרכישה הינו מס מדורג ויכול להגיע עד לעשרה אחוזים מעלות הנכס, ולאור מחירי הנדל"ן כיום, מדובר על עשרות ומאות אלפי שקלים, לעיתים אף למעלה מכך.

חוק המקרקעין כולל גם רשימה של מקרים בהם ניתן להפחית את מס הרכישה, ואף לקבל בגינו פטור מלא.

לאור השינויים והעדכונים השונים בחוק, שמלכתחילה הינו חוק מסועף למדי, מיצוי מלא של זכויות הרוכש, באופן המיטבי ביותר, דורש בקיאות מרבית ברזי החוק והתפתחות הפסיקה לאורך השנים האחרונות.

החוק מגדיר קבוצות ספציפיות שזכאיות לפטור ממס רכישה, אלה הם עולים חדשים, נכים, נפגעי פעולות איבה ומשפחות שכולות. בנוסף, זכאי כל רוכש לקבל פטור מלא ממס רכישה בגין דירת מגורים יחידה, שמחירה עד סכום של 1,568,800.

מידי שנה ישנם עדכונים שונים לחוק, לרוב אלה מתייחסים גם לשיעורי המס.

איך מפחיתים ומתי לא צריך לשלם?

מס הרכישה הינו מס מדורג, והשינויים העדכניים לחוק פוטרים ממס רכישה לחלוטין רכישת דירת מגורים ראשונה עד לגובה של 1,568,800 ₪.

כאשר מדובר על רכישת דירה שנייה (נוספת), ניתן לקבל פטור ממס (בגין אותו הסכום), במידה והדירה הראשונה נמכרת במהלך תקופה של עד 24 חודשים מיום רכישת הדירה השנייה.

במקרה שבו נרכשה הדירה השנייה מידי קבלן, יוכל הרוכש לקבל פטור במידה ומכר את הדירה הראשונה בתום 12 חודשים מיום מסירת הדירה לידיו.