$db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> הפחתת חיובי ארנונה לבתי עסק ואנשים פרטיים - למי מגיעה הנחה?
עורך דין יואב קומבליס יסייע לך לקבל הנחה / הפחתה משמעותית בחיובי הארנונה החודשיים!
הפחתת חיובי ארנונה לבתי עסק ואנשים פרטיים - למי מגיעה הנחה?

הפחתת חיובי ארנונה - הכיצד?

Hebrew

ארנונה הינה מס מוניציפאלי המוטל על תושבי הרשות המקומית אשר מחזיקים בנכסי מקרקעין בתחומה, וזאת לצורך מימון מכלול השירותים הציבוריים שאותה רשות מקומית מחוייבת לתת לתושביה.

ישנם לא מעט מקרים שבהם ניתן להפחית את תשלומי הארנונה בצורה משמעותית ביותר, ולחסוך סכומי כסף שנעים בין אלפי שקלים למאות אלפי שקלים בשנה!

משרדו של עורך דין יואב קומבליס סייע ומסייע לאנשים פרטיים ולבעלי עסקים בהפחתת חיובי ארנונה מזה שנים רבות, ולאורך השנים חסכנו ללקוחות המשרד סכומי כסף ניכרים, המסתכמים עד היום במיליוני שקלים.

תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג-1993 (חוק מדינה) כוללות רשימה שאינה מחייבת של זכאויות לקבלת הנחה בתשלומי ארנונה.

למרות החוק האמור, הרשויות המקומיות ברחבי המדינה אינן מחוייבות לתת הנחות ואלה למעשה נתונות לשיקול דעתן. לכל רשות הזכות המלאה לקבוע תנאים ומבחני משנה למתן הנחה או פטור מארנונה, והכל לפי הכללים שנקבעים בתקנות ההנחה מארנונה.

כל רשות יכולה להחליט מה שיעור ההנחה שתעניק, והכל עד לגובה ההנחה המרבית הקבועה בחוק הנ"ל.

טענות להפחתה, הנחה או לביטול חיוב בארנונה

ניתן לנקוט בהליכים משפטיים להפחתת או לביטול חיוב בתשלום ארנונה בהתאם לשני סוגים עיקריים של טענות שניתן להעלות כנגד הרשות המקומית:

  • טענות עובדתיות, לגבי טעויות שנפלו בפרטים העובדתיים - טכניים עליהם מתבסס החיוב בארנונה.
  • טענות מהותיות, לגבי פגמים שנפלו בחוקיות צו הארנונה המקומי שמכוחו הוטל החיוב בארנונה על הנישום או לגבי עצם חוקיות החיוב כשלעצמו.