$db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> רישום הערת אזהרה ומשמעותה לפי חוק המקרקעין
עורך דין יואב קומבליס מסביר על רישום הערת אזהרה ומשמעותה לפי חוק המקרקעין...
רישום הערת אזהרה ומשמעותה לפי חוק המקרקעין

משמעותו ודרך הרישום של הערת אזהרה

Hebrew

הערת אזהרה הינה רישום בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) בדבר התחייבות בכתב, של בעל המקרקעין או בעל זכות אחרת במקרקעין, לעשות במקרקעין מסוימים עסקה או להימנע מלעשות בהם עסקה, וזאת בהתאם לסעיף 126 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969.

את רישומה של הערה האזהרה יכול לערוך כל אדם בגיר אך תמיד מומלץ לפנות ולבצע את הרישום באמצעות עורך דין מיומן.

מטרות רישום הערת האזהרה

לרישום הערת אזהרה ישנן 3 מטרות עיקריות:

  1. להזהיר ולהתריע בפני כל מי שמתעניין במקרקעין שלגביהם רשומה הערת אזהרה, כי קיימת התחייבות מצד בעל המקרקעין לעשות בהם עסקה או להימנע מלעשות בהם עסקה, וזאת באמצעות בדיקת פנקסי רישום המקרקעין בטאבו הפתוחים לעיון הציבור בדיוק למטרה זו. בהתאם לכך, קבע ביהמ"ש העליון כי צד ג' אשר לא בדק את פנקסי המקרקעין אינו תם לב (פס"ד 842/79 נס נ' גולדה, פס"ד לו (1), 204).
     
  2. למנוע מבעל המקרקעין, שהתחייב לעשות עסקה עם קונה כלשהו, לעשות עסקה נוגדת עם אדם אחר באותם המקרקעין. לפיכך, עסקה זו תתאפשר אך ורק בכפוף להסכמת הקונה הראשון, למחוק את הערת האזהרה שנרשמה לטובתו, או בכפוף לקבלת צו מתאים מבית המשפט, אשר יורה על מחיקת הערת האזהרה שלטובת הקונה הראשון, במידה והוא לא יסכים לכך מרצונו החופשי (סעיף 127 (א) לחוק המקרקעין).
     
  3. להגן על הקונה מפני עיקול המקרקעין, פשיטת רגל או פירוקו של בעל המקרקעין (סעיף 127 (ב) לחוק המקרקעין).

עם זאת, יש לזכור כי הערת האזהרה איננה נמנית על רשימת הזכויות הקנייניות במקרקעין, אלא המדובר בזכות שלילית בלבד.

בעצם רישומה היא חוסמת רישום עסקאות במקרקעין הסותרות את תוכן ההערה (ע"א 205/83 חובני נ' דקלה, פס"ד מ"א(3), 96).