$db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> הדרך לקבלת היתר בניה לפי חוק ומשמעותו של ההיתר עבורך
רוצה לקבל היתר בניה לפי החוק? עורך דין יואב קומבליס עומד לרשותך...
הדרך לקבלת היתר בניה לפי חוק ומשמעותו של ההיתר עבורך

רוצה לקבל היתר בניה?

Hebrew

היתר בנייה מוגדר בחוק התכנון והבנייה, תקנותיו ותקנים מחייבים נוספים. המדובר הלכה למעשה על אישור שניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה לביצוע עבודת של בניה ו/או הריסה או שינוי בשימוש במקרקעין.

ההיתר הנו מסמך עיקרי המכיל תיאור מילולי כללי של הבקשה שאושרה אליו מצורף תשריט של הבקשה (גרמושקה) חתום על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ובצירוף מספר ההיתר.

מתי יש צורך בקבלת היתרים?

חוק התכנון והבניה קובע כי חובה לקבל היתר בניה תחול במקרים הבאים: שינוי בשימוש בנכס ביחס להיתר הקיים, הקמת או הריסת בניין.

הוספה או שינוי חיצוניים לבניין קיים (תוספות בניה, הוספת פרגולה, קירוי חניה, תוספת גדר) ביצוע שינוים פנימיים בקונסטרוקציה של המבנה (כגון בצנרת), הצבת מבנה זמני, העמדת מחסן, מכולות ומבנים ניידים (גם שלטים).

בנוסף נדרש היתר לצורך סימון, סלילה או סגירה של דרך, לביצוע חפירות ולהנחת תשתיות.

עורך הדין יוכל לסייע באמצעות שיתוף פעולה עם אנשי מקצוע מקצועיים כמו אדריכלים, שמאים, כלכלנים וכדומה.

משרדו של עורך דין יואב קומבליס מטפל במזה שנים ארוכות בקבלת היתרי בניה ללקוחות פרטיים, חברות עסקיות וקבלנים בכל רחבי הארץ.

למשרדנו ניסיון רב בהתנהלות מול ועדות התכנון והבניה בפריסה ארצית וקשרים הדוקים ברשויות המקומיות והאזוריות ברחבי הארץ. אנו פועלים להשגת היתרים כאמור גם במקרים של חריגות בניה מסוגים שונים.