$db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> תשלום היטלי פיתוח לרשות המקומית - באילו מקרים וכיצד נקבע גובה ההיטל?
באילו מקרים אנו נדרשים לשלם היטלי פיתוח וכיצד קובעת הרשות את הסכום לתשלום?
תשלום היטלי פיתוח לרשות המקומית - באילו מקרים וכיצד נקבע גובה ההיטל?

למה אנחנו נדרשים לשלם היטל פיתוח?

Hebrew

בעלי קרקעות המיועדות לבניה עתידים להתקל ביום מן הימים בדרישה של הרשות לתשלום היטלי פיתוח, כצעד ראשון לפני התחלת הבניה על הקרקע.

היטל פיתוח הינו מס מוניציפלי המוטל על ידי הרשות המקומית, על בעל מקרקעין או חוכר לדורות, לצורך מימון הקמתן ותחזוקן של התשתיות המוניציפאליות שבשטח הרשות המקומית.

סוגי היטלי הפיתוח

כיום קיימים חמישה סוגים עיקריים של היטלי פיתוח, אותם נוהגות לגבות הרשויות המקומיות:

  • היטל סלילה - סלילת כבישים ומדרכות
  • היטל מים - הנחת מערכות להולכת מי השתייה
  • היטל ביוב - הנחת מערכות להולכת וניקוז ביוב
  • היטל תיעול - הנחת מערכות לתיעול וניקוז מי גשמים
  • היטל שצ"פ - פיתוח שטחים ציבוריים פתוחים (שצ"פ) כגון גנים ציבוריים

מתי מגיע הזמן לשלם את היטל הפיתוח?

החבות לתשלום היטלי הפיתוח נוצרת עם תחילת ביצוע העבודות להקמת התשתיות לראשונה בסמוך לנכס המקרקעין, או בעת הגשת בקשה לקבלת היתר בניה בקשר למקרקעין שבסמוך לו בוצעו בעבר עבודות תשתית, ולא שולם בגינן לרשות המקומית, וזאת כתנאי לקבלת ההיתר, או בעת שנודע לרשות המקומית על קיומה של חריגת בניה בנכס.

הכלל הוא שאין לגבות היטלי פיתוח בגין שטח שכבר נגבו בגינו היטלים בעבר. כלומר, היטלי הפיתוח משולמים למעשה פעם אחת בלבד בחיי הנכס.

בהקשר זה יצויין כי בקשה לקבלת אישור בדבר היעדר חובות מטעם הרשות המקומית לצורך ביצוע העברת הזכויות בנכס בלשכת רישום המקרקעין (טאבו), מותנית אף היא בתשלום חובות בגין היטלי פיתוח, אם וככל שקיימים כאלו, ועל כן חשוב גם מבחינה זו לשלמם כדין.