$db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> היטל השבחה - המדריך המלא לאזרח כולל שאלות ותשובות נפוצות
המדריך המלא לאזרח בנושא היטל השבחה וכל הדרכים לקבל פטור או הפחתת תשלום לפי חוק...
היטל השבחה - המדריך המלא לאזרח כולל שאלות ותשובות נפוצות

תשלום היטל השבחה לפי חוק - כמה ובאילו תנאים?

Hebrew

היטל השבחה הינו תשלום הנדרש עבור עליית ערך המקרקעין, בעקבות אישורי תב"ע (תוכנית בניין עיר), אישור שימוש חורג ואישורי הקלה, והוא נגבה על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה.

מדובר למעשה על מס בגין השבחת המקרקעין, והוא עומד על 50% מערך ההשבחה.

מטרתו של היטל זה הנה להעניק כיסוי לוועדה המקומית בגין הוצאות כספיות שיחולו בעקבות הפיתוח הצפוי. אלה כוללות לרוב רכישה של מקרקעין לשימוש ציבורי וירידת ערך.

חובת התשלום של היטל ההשבחה חלה מיום אישור התוכנית המשביחה, כאשר הסכום התשלום יקבע על פי ההפרש בין ערך המקרקעין לפני אישור התוכנית ולאחריה, הפרש זה הוא שווי ההשבחה הלכה למעשה.

גובה ההיטל עומד על מחצית מסכום ההשבחה, כאשר סכום זה מוכר בהוצאה ומנוכה ממס השבח בעת מכירת הנכס.

בעוד שהחוק מחייב את בעל המקרקעין בתשלום ההיטל, ניתן להגיע להסדר פנימי במעמד מכירת הנכס, כך שאת היטל ההשבחה ישלם הקונה. הסדר פנימי כזה אמנם מתקבל, אך הוא אינו מחייב את הוועדה המקומית.

נושא היטל ההשבחה זכה להתייחסות ענפה בפסיקת בתי המשפט בישראל, ובכל מקרה, אנו ממליצים לכל אדם העומד רגע לפני מו"מ על נכס או לפני תשלום היטל זה, לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי.

ישנם מקרים רבים בהם ניתן לקבל הקלות, הפחתה בתשלום ואף פטור מלא - לכן ראוי לבדוק ולבחון כל עסקה בעיניינים מקצועיות, רגע לפני שמתקדמים הלאה.

מה קובע החוק ומתי צריך לשלם?

דרישת היטל השבחה חלה על מקרקעין שנמצא בתוך ובגבול תחום התוכנית. לא תהיה דרישה להיטל השבחה בגין הרחבת זכויות לא חוקיות, אלא במקרה של תביעה משפטית, אז ניתן יהיה לחייב את בעל המקרקעין במסגרת ההליך.

מועד התשלום של היטל ההשבחה חל ביום מימוש המקרקעין, כלומר בזמן המכירה, יחד עם זאת, הוא אינו יחול במקרים שבהם מתבצעת העברה ללא תמורה של המקרקעין, או מכוח הדין.

במקרים שבהם ניתנה הקלת בנייה או היתר שימוש חורג, הדרישה לתשלום ההיטל תהיה מיידית, עם קבלת ההיתרים.