$db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> קיזוז הוצאות מוכרות לצורך הפחתת מס שבח מקרקעין - חשוב לדעת!
על מנת לחסוך בתשלומי מס שבח מקרקעין ניתן לקזז הוצאות שונות שהוצאת לצורך רכישה והשבחת הנכס...
קיזוז הוצאות מוכרות לצורך הפחתת מס שבח מקרקעין - חשוב לדעת!

קיזוז הוצאות מוכרות לפני תשלום מס שבח

Hebrew

לצורך חישוב השבח שנוצר בעת מכירת נכס מקרקעין, יש לחשב את שווי מכירת הנכס בניכוי שווי רכישת הנכס.

כלומר, יש לחשב את כל ההכנסות שהתקבלו בגין מכירת הנכס בניכוי כל ההוצאות שהוצאו עבורו רכישתו בעבר ומכירתו בהווה. הסכום שמתקבל הינו השבח, וממנו יש לגזור את מס השבח המוטל על המוכר על פי החוק.

כעת נשאלת השאלה מהן ההוצאות הנלוות בגין רכישת הנכס ומכירתו שניתן לנכות מסכום מכירת הנכס, וזאת בנוסף לסכום הבסיסי שהוצא עבור רכישת הנכס.

עקרונית, סוגיית ההוצאות המוכרות לניכוי מהשבח מוסדרת במסגרת סעיף 39 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963, אשר עבר תמורות ושינויים במהלך השנים.

בסקירה שלפניך נסביר את הנושא באריכות ולפרטים.

נוסח סעיף 39 לחוק לפני תיקון 50

הנוסח המקורי של סעיף 39 לחוק לפני שתיקון 50 לחוק נכנס לתוקף ביום 7.11.2011, קבע כך:

"אלה ההוצאות המותרות בניכוי לשם קביעת סכום השבח במכירת זכות במקרקעין, אם אינן מותרות בניכוי לפי הפקודה...".

כלומר, המדובר היה ברשימה סגורה ומצומצמת של הוצאות מוכרות בניכוי, אשר פורטו במסגרת סעיפיו הקטנים של סעיף 39 לחוק, לא ניתן היה להכיר בהוצאות אשר אינן מפורטות במפורש ברשימה זו.

בין היתר, רשימה זו לא כללה את האפשרות לנכות הוצאות בגין עלויות המימון, כגון תשלומי ריבית ששילם המוכר בעת שנטל הלוואה לצורך רכישת הנכס ו/או השבחתו, לרבות באמצעות בנייה עליו.