$db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> קניית דירה מקבלן - ליווי של עורך דין מנוסה ברכישת דירה חדשה
החלטת לקנות דירה מקבלן? עו"ד יואב קומבליס מלווה רוכשי דירות חדשות לכל אורך הליך הקניה...
קניית דירה מקבלן - ליווי של עורך דין מנוסה ברכישת דירה חדשה

קניית דירה חדשה מקבלן

Hebrew

החלטתם לקנות דירה בשכונה חדשה או בבניין שבנייתו טרם החלה? עו"ד יואב קומבליס מסביר על הליך הרכישה מתחילתו ועד להעברת הבעלות בדירה ורישומה לפי חוקי המקרקעין.

המשמעות המשפטית של רכישת דירה יד ראשונה מקבלן כוללת מספר היבטים: ניהול משא ומתן ובדיקות הכרחיות, שמאות ומפרט,  ניסוח ועריכת חוזה מכר.

לכל אורך ההליך עליך להיות מיוצג על ידי עורך דין מטעמך, ולעולם אל תסתפקו בעורך הדין של הקבלן, אפילו אם זה נשמע מפתה וחסכוני.

ניהול משא ומתן

בעת ניהול המשא ומתן עם המוכר וטרם החתימה על החוזה יש להיעזר בעורך דין מקרקעין אשר יקפיד על כך שמחיר הדירה הסופי המצוין בחוזה המכר כולל גם סכומים נלווים, וישים לב לנושאים מרכזיים בחוזה כגון חיבור הבניין למערכות חשמל, מים, גז, טלפון ודוד שמש, תוספות בדירה, פיתוח, רכוש משותף ורישום בטאבו.

בדיקות הכרחיות

ראשית, יש לבדוק שהבנייה מתבצעת על ידי קבלן רשום כחוק, כלומר שהאחראי לבניית הדירה הוא קבלן רשום בפנקס הקבלנים.

עם תחילת המשא ומתן יש לבקש מהקבלן להציג רישיון קבלן בתוקף לשנה השוטפת לביצוע העבודה ולוודא שהפעולות המבוצעות על ידיו הן במסגרת הסיווג המקצועי והכספי המצוין ברישיון.

נושא שני הוא הבעלות על הקרקע. חשוב שהקבלן בעל זכות נאותה בקרקע (זכות חכירה לזמן ארוך) והקרקע אינה משועבדת או מעוקלת.

לשם כך יש לבדוק את מסמכי הבעלות שברשות החברה המאכלסת. אם הקרקע בבעלות מנהל מקרקעי ישראל על הרוכש לבדוק שעברה היוון שכן במקרה שלא עברה היוון יתכנו בעתיד דמי היוון חכירה והסכמה בסכומים גבוהים שיוטלו על הקונה.

בעת ביצוע עסקת קומבינציה, בה בעל הקרקע מוכר לקבלן חלק מהקרקע ומקבל חלק מהדירות, יש לבדוק אם רשומה הערת אזהרה על שם הקבלן, האם יוכל הקונה לרשום הערת אזהרה על הקרקע ומהם תנאי העסקה.

בנוסף יש לוודא שהמוכר מחזיק בהיתר בנייה שהוצא על ידי הרשות המקומית ושההיתר הוצא לבניין שבו נרכשת הדירה (זאת ניתן לברר ברשות המקומית).