$db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> בן ממשיך במשק חקלאי או נחלה - המדריך המלא לזכויות בן ממשיך
עו"ד יואב קומבליס מסביר על העברת זכויות לבן ממשיך במשק חקלאי על ידי הוריו ובמסגרת הסכם חוקי...
בן ממשיך במשק חקלאי או נחלה - המדריך המלא לזכויות בן ממשיך

זכויות בן ממשיך במשק חקלאי

Hebrew

בן ממשיך במשק חקלאי מוגדר במסגרת סעיף 1 לתקנות האגודות השיתופיות (חברות), תשל"ג-1973, כך:

"בן אחד בלבד או בן מאומץ אחד או נכד אחד של בעל משק, לרבות בן זוגו, המחזיק בעצמו או מכוח התחייבות בלתי חוזרת בכתב של הוריו או מכוח ירושה, במשק חקלאי, כבעל, כחוכר, כחוכר משנה, או כבר-רשות לתקופה בלתי קצובה או לשנה לפחות של מוסד מיישב והאגודה או של האגודה כשאין מוסד מיישב; לענין זה, "הורים" - לרבות אחד מהם במקרה שהשני חדל להיות בעל זכויות במשק החקלאי או שנפטר".

במילים פשוטות, הבן הממשיך הינו בדרך כלל אחד מילדי בעלי המשק, אשר בונה את ביתו בחלקה שליד בית הוריו, מעבד עמם את המשק, והופך במקומם לבעל המשק לאחר פטירתם, וזאת מכח התחייבות בלתי חוזרת של הוריו או מכח ירושה.

ההכרה בבן ממשיך מוענקת לבן אחד בלבד של בעלי המשק החקלאי, מאחר שמטרת מנהל מקרקעי ישראל, שעל אדמתו נמצא המשק, הינה לשמר את המשק כיחידה אחת שלמה אשר איננה ניתנת לפיצול או חלוקה.

לפיכך ועל מנת לקיים מטרה זו, לא ניתן להעביר את המשק למספר בנים של בעלי המשק, כי אם לבן אחד בלבד, כאמור.

עוד יובהר כי על פי סעיף 3א(ח) לתקנות אלו, החל משנת 1973 ואילך, הזכויות של בן ממשיך מוענקות לגבי משקים חקלאיים הנמצאים במושבי עובדים בלבד.

לעומת זאת, לא ניתן להעניק זכויות אלו בצורות התיישבות אחרות, כגון כפר שיתופי או אגודה חקלאית שיתופית, וזאת כפי שנקבע בהליך ע"א 6/86 גפטר נ' רזון.

כיצד ניתן לקבל זכויות כבן ממשיך?

אופן קבלת הזכויות כבן ממשיך תלוי בסוג החוזה אשר מסדיר את הזכויות לגבי המשק החקלאי המדובר.

לפני קום המדינה, ההסכמים שנערכו לגבי משקים חקלאיים נערכו בין מנהל מקרקעי ישראל, הבעלים של הקרקע, אשר החכיר את הקרקע ישירות לבעל המשק.