$db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> בית משותף לפי חוק בישראל - גם אתם גרים בבית משותף?
עורך הדין יואב קומבליס מסביר על משמעותו של הבית המשותף לפי חוק המקרקעין שלנו...
בית משותף לפי חוק בישראל - גם אתם גרים בבית משותף?

המשמעות המשפטית של בית משותף

Hebrew

בית משותף הינו בדרך כלל בניין שבו מספר דירות, שלכל אחת מהן בעלים משלה וכן רכוש משותף השייך לכל בעלי הדירות בחלקים מוגדרים.

עם זאת, יצויין כי סעיף 52 חוק המקרקעין מגדיר בית משותף במילים אלה: "בית שיש בו שתי דירות או יותר והוא נרשם בפנקס הבתים המשותפים".

הגדרה זו איננה כוללת את המרכיב של הרכוש המשותף, ועל כן, לכאורה, ניתן לרשום בית כמשותף גם אם אין בו רכוש משותף.

בנוסף, סעיף 142 לחוק מגדיר אף הוא בתים נוספים כבתים משותפים, וכך הוא קובע: בית שיש בו שתי דירות או יותר ואפשר לזהות כל אחת מהן כיחידה נפרדת, לפחות שני בתים אשר הוקמו על חלקה או חלקות שאינן ניתנות לחלוקה באופן שכל בית יעמוד על חלקה נפרדת, וכן לפחות שני בתים שיש להם מתקנים משותפים.

החלופה הראשונה המופיעה בסעיף 142 לחוק, חופפת לכאורה להגדרה של בית משותף על פי סעיף 52 לחוק. ואכן, זוהי למעשה הדוגמא הנפוצה ביותר של רישום בתים משותפים בארץ ישראל.

מהו הרכוש המשותף

רכוש משותף מוגדר בסעיף 52 לחוק כך: "כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת".

כלומר, המדובר למעשה בהגדרה שיורית, שמהווה רשימה פתוחה, ואשר כוללת את כל חלקי הבית המשותף חוץ מהדירות, שאינן נמנות על הרכוש המשותף, מאחר והן מהוות "נושא נפרד לבעלות, לזכויות ולעסקאות", כפי שקובע סעיף 54 לחוק.

הצמדת רכוש משותף – עקרונית, כל בעל דירה בבניין משותף הינו בעליו של חלק בלתי מסוים ברכוש המשותף.

יחד עם זאת, הקבלן אשר בנה את הבניין ורשם אותו כבית משותף, או בעלי הדירות, רשאים, במסגרת תקנון הבית המשותף, לקבוע הצמדה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף לדירות מסויימות.