$db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> ביטול הסכם מכר מקרקעין - מתי ניתן לבטל חוזה למכירת מקרקעין?
באילו מקרים ניתן לבטל הסכם למכירת מקרקעין ומהן ההשכלות של ביטול ההסכם?
ביטול הסכם מכר מקרקעין - מתי ניתן לבטל חוזה למכירת מקרקעין?

ביטול חוזה למכירת מקרקעין

Hebrew

כמו בכל חוזה אחר גם חוזה למכירת מקרקעין כפוף לדיני החוזים הכלליים. משכך, במקרה של ביטול חוזה למכירת נדל"ן עלול הצד המפר לשאת בתוצאות ועל כך נרחיב בסקירה שלפניך.

נקדים ונדגיש כי לפני שמקבלים החלטה על ביטול הסכם במקרקעין, ראוי ורצוי לפנות להתייעצות עם עורך דין מנוסה בתחום, שכן על פי רוב ביטול הסכמים מוביל את הצדדים להתדיינות משפטית, וביטול הסכם בניגוד לכללי המשפט עלול לגרור תשלום פיצויים בסכומים ניכרים.

בהתאם לדיני החוזים גם חוזה מכר מקרקעין יש לקיים בדרך מקובלת ובתום לב, כאמור בסעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973, וגם חוזה מכר מקרקעין ניתן לבטל בהתאם לעילות הביטול הקבועות בחוק החוזים, חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א- 1970 ודינים נוספים.    

דיני החוזים מגדירים שתי קטגוריות עיקריות לביטול חוזה:

  • ביטול חוזה עקב פגם בכריתתו - קטגוריה זו כוללת עילות ביטול בגין פגמים שאירעו לפני חתימת ההסכם ובעת המו"מ לכריתתו.
  • ביטול חוזה עקב הפרתו - קטגוריה זו כוללת עילות ביטול בגין פגמים שאירעו לאחר חתימת ההסכם.

ביטול חוזה מכר מקרקעין עקב פגמים בכריתתו

על מנת שחוזה במקרקעין יכנס לתוקף עליו לענות על שתי תנאים בסיסיים: גמירות דעת ומסויימות. מרכיב גמירות הדעת מתייחס לכוונה אמיתית של הצדדים להיכנס להסכם בעל תוקף מחייב. מרכיב המסויימות עוסק בהסכמת הצדדים על פרטיו העיקריים, המהותיים והחיוניים של ההסכם.

לפיכך קטגוריה זו עוסקת במצבים בהם נפלו פגמים במהלך המו"מ לכריתת ההסכם, אשר פוגעים ברצון חופשי ובהבנה של מי מהצדדים להסכם, וכפועל יוצא מכך פוגעים גם בגמירות הדעת שלו, ועל כן מצדיקים את ביטולו.