$db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> $db_host = "localhost"; $db_user = "propert55wco_lljhyed"; $db_pass = "adrveMf40Yzy"; $db_name = "propert55wco_dfgkdr"; ?> כל מה שחשוב לדעת בנושא ארנונה - המדריך המלא לאזרח!
יש לך שאלות בנושא ארנונה? עורך דין יואב קומבליס מסביר למה אנחנו משלמים ארנונה וכיצד נקבע גובה התשלום...
כל מה שחשוב לדעת בנושא ארנונה - המדריך המלא לאזרח!

המדריך המלא בנושא ארנונה

Hebrew

כל אחת ואחד מתושבי מדינת ישראל המחזיקים נכס מקרקעין למגורים או לעסקים, משלמים ארנונה לרשות המקומית שבשטחה נמצא הנכס.

עצרת פעם לחשוב למה אנחנו משלמים ומי קובע את גובה התשלום?

כאמור, ארנונה הינה מס מוניציפאלי המוטל על תושבי הרשות המקומית אשר מחזיקים בנכסי מקרקעין בתחומה, וזאת לצורך מימון מכלול השירותים הציבוריים שאותה רשות מקומית מחוייבת לתת לתושביה.

מקורות חוקיים ורקע היסטורי

בעבר הסמיכו סעיפים מסויימים בפקודת העיריות וצו המועצות המקומיות את הרשויות המקומיות להטיל את מסי הארנונה בתחומן, וזאת באמצעות צווי ארנונה ספציפיים שכל רשות מקומית חוקקה לעצמה בהתאם לשיקול דעתה.

במהלך השנים 1985–1992 נחקקו מדי שנה חוקים אשר נועדו להגביל את כוחן של הרשויות המקומיות להעלות מיוזמתן את תעריפי הארנונה, ואשר זכו לכינוי "חוקי ההקפאה השנתיים".

בשנת 1992 חלה רפורמה בדיני הארנונה בישראל, אשר החליפה את חוקי ההקפאה השנתיים, במטרה להגביל אף היא את סמכות הרשויות המקומיות להעלות את תעריפי הארנונה, וכן על מנת ליצור אחידות בגביית הארנונה.

מטרה זו הושגה באמצעות קביעת מונחים אחידים, קביעת תעריפי מינימום ומקסימום לשימושים השונים של הנכסים, וכן קביעת כללים אחידים למתן הנחות בארנונה.

תחילה נחקק חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג- 1992, אשר מסמיך את הרשויות המקומיות לחוקק את צווי הטלת הארנונה מכוחו, תוך ביטול הסעיפים הספציפיים שהקנו להן את הסמכות הזו בעבר בפקודת העיריות ופקודת המועצות המקומיות.

מכח חוק זה הותקנו תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 1993), התשנ"ג-1993, כאשר בכל שנה מותקנות מכוחו תקנות חדשות עבור שנת המס הבאה. בנוסף הותקנו תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג-1993.